HDClone

HDClone 10.1

HDClone เป็นกำลังเสริมเครื่องมือออกแบบเพื่อสร้างโคลนของคุณ OS งแฟ้ม
คะแนนผู้ใช้
4.0  (4 คะแนน)
คะแนนของคุณ
รุ่นล่าสุด:
10.1 (ลองดู)
นักพัฒนา:
Miray Software AG
HDClone คือเยี่ยมเครื่องมือสำหรับ backups และสร้างสำเนาของทั้งหมดซอฟต์แวร์หรือระบบปฏิบัติการ installations น HDClone สร้างทางกายภาพหรือมีเหตุผลสำเนา(โคล)และแฟ้มภาพต่างๆของหนักเป็นดิสค์และอื่นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลออนไลน์ HDClone ทำงานเป็นอิสระของ partitioning รูปแบบแฟ้มของระบบและระบบปฏิบัติการนี้ มันก็ยังทำงานกับ proprietary อกรูปแบบชื่อแฟ้มซึ่งจะไม่อย่างนั้นจะเข้าใช้งานไม่ได้นะ
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: